Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Przedszkolna kraina

Projekt "PRZEDSZKOLNA KRAINA " jest współfinansowany  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Potok Górny. W naszej gminie do tej pory dzieci w wieku 3-5 lat były praktycznie całkowicie pozbawione możliwości uczestniczenia w edukacji przedszkolnej, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonowało żadne przedszkole, poza oddziałami dla 6 - latków.  Dlatego projekt zakłada otwarcie i minimum trzyletnie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Lipinach Górnych – Borowinie, Potoku Górnym, Szyszkowie, Dąbrówce, obejmą one opieką po 15 dzieci każde.

 

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 

 • Zwiększenie w ciągu 3 lat upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie 4 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy;
 • Objęcie edukacją przedszkolną w ciągu 3 lat ok. 70% dzieci w wielu 3-5 lat z terenu gminy, co wpłynie na lepsze przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
 • Zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnej w utworzonych oddziałach przedszkolnych poprzez realizację podstawy programowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, prowadzenie zajęć rytmicznych, logopedycznych, j. angielskiego oraz wsparcie psychologiczne.
 • Podniesienie świadomości rodziców dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy o znaczeniu edukacji przedszkolnej i równości płci poprzez spotkania informacyjne, działania promocyjne oraz zapoznawanie z efektami pracy dzieci.
 • Zajęcia odbywać się będą od 01.09.2011 r. do 30.06.2014 r. z dwumiesięcznymi przerwami wakacyjnymi (lipiec, sierpień). Na zajęcia ogólnorozwojowe, w tym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeznaczonych będzie dla każdej grupy 25 godz. zegarowych tygodniowo (5 godzin dziennie/5 dni w tygodniu). Zajęcia te uzupełniane będą zajęciami dodatkowymi: 1 godz. zegarową tygodniowo z  języka angielskiego, 2 godz./tyg. zajęć z logopedą, 2 godz./tyg. zajęć umuzykalniających (rytmika). Dodatkowo dzieci objęte będą opieką psychologa.

 

W ramach projektu założono następujące rezultaty oraz produkty:

 

 1. Rezultaty twarde:
  • wzrost umiejętności koordynacji słuchowo-ruchowej u 80% uczestników projektu;
  • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych u 80% uczestników projektu;
  • przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej u 80% uczestników projektu;
  • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego u 80% uczestników projektu;
  • zniwelowanie wad oraz lekkich zaburzeń w rozwoju mowy u 80% uczestników projektu; zapewnienie funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym z zakresie trwałości projektu.
 2. Rezultaty miękkie:
  • wzrost samodzielności i pewności siebie u 90% dzieci;
  • wzrost umiejętności współpracy w grupie u 90% dzieci;
  • wzrost umiejętności komunikacyjnych u 90% dzieci;
  • wzrost aktywności ruchowej u 90% dzieci;
  • wzrost zainteresowania nauką u 90% dzieci;
  • wzrost poziomu świadomości i wiedzy o znaczeniu edukacji przedszkolnej i równości płci u 90% rodziców dzieci objętych wsparciem.
 3. Produkty:
  • otwarcie i wyposażenie 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich;
  • objecie 100 dzieci ( ok. 70% dzieci z terenu Gminy Potok Górny) edukacją przedszkolną;
  • przeprowadzenie 12 spotkań organizacyjno-rekrutacyjnych dla rodziców dzieci 3-5 lat;
  • przeprowadzenie 7200 h zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zgodnych z podstawą programową;
  • przeprowadzenie 288 h j. angielskiego;
  • przeprowadzenie 576 h rytmiki;
  • przeprowadzenie 576 h zajęć logopedycznych.

Galeria

 

Powrót