Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Logo INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCILogo UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

 

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Potok Górny

Gmina Potok Górny jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytet 9 Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywnosć Energetyczna. Działanie 9.3. PGN jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Mówiąc prostym językiem, Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma ograniczyć  emisję dwutlenku węgla poprzez wymianę systemów grzewczych na np. bardziej nowoczesne, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych czy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego instalacji fotowoltaicznych? Ponieważ instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej, a brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów. A ponadto słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat - będzie więc dostarczać nam darmową energię słoneczną.

Wszystko to spowoduje poprawę warunków życia ze względu na mniejsze rachunki, czystsze powietrze, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych i turystycznych gminy.

Najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców gminy zaletą Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest fakt, że po wprowadzeniu w życie Programu każdy uczestniczący w nim inwestor może otrzymać w formie dotacji częściowy zwrot nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu. Pieniądze te mogą być pozyskane na preferencyjnych warunkach z dostępnych w Polsce instytucji wspierających działania proekologiczne. Szczegółowe zasady finansowania modernizacji dla poszczególnych zakresów prac w ramach Programu, znane będą po pozyskaniu środków na jego realizację.

Jakość opracowania Programu będzie zależeć w dużej mierze od aktywności wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego zachęcam Państwa do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjno - szkoleniowych, które odbędą się w miesiącu maju i czerwcu.                                    

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Potok Górny

                                                                                                                                              /Edward Hacia/

 

Załaczniki:

 

Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powrót