Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Moja Szkoła – Tu Się Rozwijam

Moja Szkoła – Tu Się Rozwijam

 

Projekt "MOJA SZKOŁA – TU SIĘ ROZWIJAM" jest współfinansowany  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Potok Górny.

W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwijanie pasji i zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównwacze eliminujące dysproporcje edukacyjne, zajęcia specjalistyczne mające na celu zniwelowanie wad wymowy i postawy a także zapewnione zostanie doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają pakiety szkoleniowe umożliwiające aktywny udział w zajęciach. Uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne.

Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się od 01.10.2013r. do 30.06.2014r. będą prowadzone w oparciu o innowacyjną metodę nauczania z użyciem technik multimedialnych. Do tego celu szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, dzięki którym proces nauczania będzie bardziej atrakcyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnicy projektu będą mogli wybierać z następującego katalogu zajęć:

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, historii oraz ekspresji kulturalnej i efektywnej nauki.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

W trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie będą mogli uzupełnić swoją wiedzę z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego oraz z matematyki.

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE (zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna)

Podczas tych zajęć uczniowie i uczennice będą mieli możliwość zniwelowania wad wymowy i postawy.

 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Tą formą pomocy w ramach projektu zostaną objęci wszyscy uczniowie uczęszczający do ostatniej klasy gimnazjum. Zajęcia te będą miały charakter indywidualny a ich celem będzie pomoc w świadomym wyborze dalszej ścieżki kształcenia poprze analizę kompetencji i predyspozycji zawodowych gimnazjalistów.

 

DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną zostaną objęci uczniowie mający problemy z nauką. Zajęcia będą odbywały się indywidualnie i zostaną dostosowane do potrzeb każdego ucznia.

 

Regulamin projektu  „Moja szkoła – tu się rozwijam”

Powrót