Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

O Ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Potok Górny 116,  23-423 Potok Górny
tel. (84) 685-25-00 wew.40 lub 517-917-411
e-mail: gops@potokgorny.com.pl

Strona internetowa: www.potokgorny.naszops.pl

 Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym jest jednostką organizacyjną Gminy Potok Górny, powołaną w 1990 r. do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową tj.:

 • przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej,
 • opracowanie i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków w zakresie ustalonym ustawami,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu, w części przewidzianej w ustawie,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  z zakładu karnego,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując    w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

    

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik

Krzeszowiec Grażyna
tel: 84 685-25-00 wew.40  

Główny Księgowy

mgr Pawęzka Małgorzata
tel: 84 685-25-00 wew.40

Świadczenia Rodzinne
i Fundusz Alimentacyjny

 mgr Golik Helena - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego
tel: 84 685-25-00 wew.33

 Pracownicy Socjalni

 

Rębacz Bernardeta - starszy pracownik socjalny
tel: 84685-25-00 wew.42

Rejony: Jasiennik Stary, Kolonia Malennik

 Lipiny Dolne, Lipiny Dolne Kolonia

 Lipiny Górne Lewki

Jednac Janina - starszy pracownik socjalny   tel:84 685-25-00 wew.42

Rejony:  Dąbrówka, Jedlinki, Potok Górny

Szyszków, Zagródki

Socha Monika -  pracownik socjalny

tel: 84 685-25-00 wew.33

Rejony: Lipiny Górne Borowina, Naklik

 

 

Asystent rodziny

 

Skica Zofia

 

Powrót