Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Potok Górny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Potok Górny .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Potok Górny jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Potok Górny posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy
 • Link do BIP
 • Mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Kuś, adres poczty elektronicznej akus@potokgorny.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846852518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Potok Górny mieści się w jednym dwukondygnacyjnym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Na pierwszym piętrze znajdują się Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Zespół do Spraw Oświaty, oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W budynku przy wejściu głównym na wysokim parterze zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca umiejscowienia pomieszczeń Urzędu. Informacja o godzinach pracy umieszczona jest na głównych drzwiach wejściowych na wysokim parterze.

Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby, które chcą załatwić sprawę na I piętrze powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta znajdującego się na wysokim parterze, do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu czy jednostki.

Przed budynkiem Urzędu Gminy Potok Górny zostało wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak