Rozbudowa budynku świetlico-remizy w miejscowości Naklik

 

 

 

Operacja polega na rozbudowie budynku światlico-remizy w miejscowości Naklik.

W ramach operacji zostanie  wykonana rozbudowa zawierająca pomieszczenie gospodarcze i kotłowinę.  

Projektowana rozbudowa wyposażona będzie w instalację:

- elektryczną będącą przedłużeniem instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku

- instalację sanitarną pomieszczenia kotłowni w której zainstalowany będzie kocioł opalany peletem z automatycznym podajnikiem paliwa, o mocy grzewczej do 30 kW.

Do rozbudowy zaprojektowany został chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W wyniku realizacji operacji poprawi sie dostępność miejsca integracji mieszkańców, dostępność miejsca gdzie młodzież bedzie mogła spędzać czas wolny po szkole i rozwijać swoje pasje oraz gdzie bedą mogli spotykać się aktywni seniorzy. Powstanie miejsce do aktywnego spedzania czasu wolnego co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Znaczna kwota z budżetu LSR została przeznaczona na rozwój infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie, kluby), tj. na jej remonty i doposażenie, co przyczyni się do wzrostu poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru LGD oraz poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu, w szczególności dla młodzieży i seniorów.

 

 

 

Powrót