Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa drogi gminnej

nr 009369L Jedlinki ÷ Lipiny Górne - Lewki w m. Jedlinki km 0+500.80 ÷ 2+293.00

 

Budowa drogi gminnej nr 009369L Jedlinki ÷ Lipiny Górne - Lewki w m. Jedlinki km 0+500.80 ÷ 2+293.00

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: 3. Rozwój lokalny

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Beneficjent: Gmina Potok Górny

Partnerzy projektu: nie dotyczy

Okres realizacji: 28.07.2006r. do 05.11.2006r.

 Budżet:

 • Całkowita wartość projektu: 1193805,29 PLN
  • kwota dofinansowania z EFRR: 895 353,97 PLN
  • kwota dofinansowania z budżetu państwa: 119 380,53 PL
  • środki własne gminy: 179 070,79 PLN
 • Cele projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. Dobry stan sieci drogowej jest jednym z czynników pobudzających atrakcyjność inwestycyjną oraz mobilność społeczną i zawodową mieszkańców regionu, co w dobie wysokiego poziomu bezrobocia ma duże znaczenie dla możliwości aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych umożliwi wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych. Zwiększy atrakcyjność obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworząc przyjazne środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Realizacja projektu stworzy około 889 ha powierzchni terenów inwestycyjnych umożliwiając powstanie gospodarstw agroturystycznych, gastronomicznych itp., zwiększy nośność wybudowanego obiektu pozwalając wykorzystać obiekt do transportu produktów i materiałów niezbędnych lokalnym przedsiębiorcom Skróci czas przejazdu o ponad 50% redukując koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz czas dotarcia ekip ratunkowych. Budowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej przyczyni się do usprawnienia przejazdu przez m. Jedlinki a tym samym realizować będzie cel, jakim jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionalnych ośrodków gospodarczych z siedzibami gmin i powiatów.

 

Streszczenie projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej nr 009369L Jedlinki ¸ Lipiny Górne – Lewki na odcinku od km 0+500.80 do km 2+293.00 w miejscowości Jedlinki. W wyniku realizacji zadania zbudowano drogę o długości 1.793 km o konstrukcji nawierzchni:

 • 4 cm - warstwa ścieralna z betonu,
 • 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 • Na zjazdach wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej oraz przepust zapewniający ciągłość odwodnienia. W zakresie organizacji ruchu ustawiono niezbędnego oznakowania drogi.

Droga na odcinku objętym projektem posiadała nawierzchnię gruntową, miejscami ulepszoną żwirem lub tłuczniem. W zakresie odwodnienia powierzchniowego droga odwodniona była systemem obustronnych rowów otwartych w złym stanie technicznym(rowy zamulone) wymagających renowacji. Zjazdy do gospodarstw i na drogi polne były
o nawierzchni gruntowej w większości bez przepustów.

Szacuje się że przez zwiększenie prędkości pojazdów do 50 km/h nastąpi redukcja emisji spalin jak też o 10% zmniejszy się poziom hałasu w rejonie zabudowań mieszkalnych.

Budowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie ożywionej, wszelkie stosunki geobotaniczne pozostaną zachowane.

Również stosunki glebowo-wodne nie zostaną w zasadniczy sposób zmienione. Zaproponowane rozwiązanie budowy przedmiotowego odcinka drogi jest:

 • zgodne z obowiązującymi warunkami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska
 • wykonalne pod względem technicznym i technologicznym
 • optymalne pod względem zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz ze strony potencjalnych użytkowników.
 • konstrukcje nawierzchni i rozwiązania techniczne przyjęte zostały w sposób w optymalny pod względem ekonomicznym.
Powrót