Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Rolnictwo

Dominującym działem gospodarki gminy Potok Górny jest rolnictwo które jak z poniższych analiz wynika jest bardzo rozdrobnione. Świadczy o tym fakt, że w 2013 roku, łącznie w poszczególnych miejscowościach w ewidencji poboru podatków na 1474 gospodarstw, występuje 278 gospodarstw których powierzchnia nie przekracza 2 ha użytków rolnych oraz 517 gospodarstw gdzie powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 5 ha.

Strukturę gospodarstw rolnych w 2013 roku prezentuje poniższy diagram (dane w oparciu o wymiar podatków).

- 4.jpg

W strukturze rolnictwa przy pobieraniu opłat podatkowych wyodrębnia się sześć typów gospodarstw rolniczych oznakowanych symbolami literowymi od A do F. Najmniejsze należą do grupy A. Zaliczane są do niej gospodarstwa od 1 do 2 ha. Największe zaś występują w grupie o symbolu F i są to te gospodarstwa, które mają większą powierzchnię niż 15 ha.

Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha zaliczane do klasy B. Jest ich tutaj 517.

Struktura powierzchniowa gospodarstw rolniczych w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowana. W grupie od 5-10 ha najwięcej jest ich w Potoku Górnym. Specyficznie przedstawia się miejscowość Lipiny Dolne gdzie najwięcej jest gospodarstw w grupie 2-5 ha i 10-15 ha.  Jak wynika z powyższych danych, najpoważniejszym problem strukturalnym rolnictwa gminy jest rozdrobnienie ziemi. Małe, liczące do 5 ha ziemi gospodarstwa stanowią blisko 54% wszystkich gospodarstw i nie są w stanie wyżywić rodzin rolników. Nie spełniają również wymogów technologicznych produkcji żywności.

Ilość gospodarstw rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy wg. powierzchni użytkowej gruntów (stan na koniec 2013r)  przedstawia poniższy diagram (dane w o oparciu o wymiar podatków).

- 5.jpg 

 

Liczbowe zestawienie powierzchni gruntów, gospodarstw oraz ludności w poszczególnych miejscowościach na koniec roku 2013, przedstawia następująco (dane w oparciu o wymiar podatków i ewidencję ludności): 

- 6.jpg

 

Wg. ewidencji gruntów najliczniej występującymi glebami na terenie gminy są gleby zaliczane do kompleksu żytniego dobrego, które zajmują powierzchnię ok. 35% ogółu gruntów ornych, ich górne poziomy są najczęściej silnie zakwaszone. Poziom próchnicy gleb w gminie wykazuje skład mechaniczny piasków gliniastych mocnych i w/g klasyfikacji bonitacyjnej są to przeważnie gleby klasy IVa i IVb (54,1%), klasa V zajmuje 27%, a VI - 16,4%. Na glebach tych dobre wyniki daje uprawa roślin o niewysokich wymaganiach (żyto, ziemniaki, mieszanki zbożowe jak również uprawa tytoniu). Zestawienie gleb w rozbiciu na klasy bonitacyjne przedstawia poniższy wykres:

- 7.jpg

 

Rolniczy charakter gminy potwierdza też powierzchnia użytków rolnych. O ile w skali województwa użytki rolne stanowią około 63% ogólnej powierzchni, to na terenie gminy wskaźnik ten wynosi 65,4%.Na ogólną powierzchnię różnych gruntów gminy wynoszącą 11 116 ha na użytki rolne przypada 7682 ha (dane w oparciu o ewidencję gruntów)

- 8.jpg

- 9.jpg

 

 

 

Powrót