Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budżet 2017

Budżet Gminy Potok Górny 2017

Co to jest budżet gminy?

Budżet gminy  jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy.

Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

 • Radzie Gminy;
 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania)

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

W projekcie budżetu uwzględnia się:

 1. wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi;
 2. konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów;
 3. zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu;
 4. utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie;
 5. zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne dofinansowania;
 6. kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorbcji środków z UE w nowej perspektywie;

 Strona dochodowa projektu budżetu została skalkulowana w oparciu o:

 1. aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały;
 2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych udziałów w podatkach oraz subwencji;
 3. informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych.
 4. wykonanie dochodów w latach 2014, 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016r.

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G). Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. janosikowego, zarówno dla jego beneficjentów, jak i płatników. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.

Wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596,67 zł.

Dzieląc sumę dochodów podatkowych w gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej.

Z danych Ministerstwa finansów wynika, że wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r. dla gminy Potok Górny wynosi 533,26zł, co tanowi 33% wskaźnika krajowego. Jeżeli wskaźnik dochodów danej gminy jest niższy niż 92% wskaźnika krajowego wówczas gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą. 

Dla porównania w najbogatszej gminie wiejskiej tj. Gmina Kleszczów (woj. łódzkie),  dochody w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 34 825,79zł.  Świadczy to o tym, że dochody z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niemal 65 krotnie wyższe niż wpływy do budżetów najmniej zasobnych jednostek.

Ukazując w bardzo uproszczonej postaci dochody i wydatki, chcemy zwrócić uwagę na to, że gminy o charakterze rolniczym (jaką jest Potok Górny) po przeprowadzonych reformach: administracyjnej i oświatowej znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zapewnienie funkcjonowania i prowadzenie inwestycji wymaga ogromnego wysiłku i prowadzone jest kosztem wielu wyrzeczeń. 

Budżet gminy w 2017 roku tworzą:

 1. Dochody 20 198632,38zł
 2. Przychody 2 300 000,00zl
 3. Wydatki 21 498 632,38zł
 4. Rozchody 1 000 000,00zł
 5. Wynik budżetu - deficyt 1 300 000,00zł

Wykres

Przychody tworzą:

 1. kredyty i pożyczki 1 800 000,00 zł
 2. wolne środki na rok bieżący 500 000,00 zł

Rozchody tworzą:

 1. spłata kredytów 1 000 000,00zł
 2. spłata pożyczek 0,00zł

Dochody ogółem wynoszą 20 198 632,38zł

 1. Dochody bieżące 18 436 852,21
 2. Dochody majątkowe 1 761 780,17

Wykres

Dochody ogółem 20 198 632,38 zł tworzą:

 • dochody majątkowe 1 761 780,17zł;

   w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 641780,17zł

 • subwencje 9 343 532,00zł
 • podatki i opłaty 1 234 350,00zł
 • udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 020 256,00zł
 • dofinansowania 1 641 780,17zł
 • inne dochody własne 727 100,00zł
 • dotacje celowe 6 102 614,21 

Wykres

Wydatki ogółem wynoszą 21 498 632,38zł, tego:

 1. Wydatki bieżące 17 007 473,75 zł
 2. Wydatki majątkowe 4 4911 58,63 zl

 

Powrót