Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Realizowane Projekty

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU GÓRNYM
informuje, że  od 2008 roku realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W 2013r. realizowany jest projekt pt. „ WSPIERANIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują zawodowo, rolników i korzystają ze świadczeń (finansowych i niefinansowych) tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 7 osób, które są mieszkańcami gminy Potok Górny, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, bądź zatrudnione, korzystające z pomocy społecznej, osoby w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Każdy uczestnik projektu  ma możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, grupowego i indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W okresie od stycznia 2013r. do lutego 2013r prowadzona była  rekrutacja uczestników projektu systemowego. W wyniku jej zakończenia sporządzono ostateczną listę beneficjentów, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Sporządzono również listę rezerwową.

W ramach realizacji projektu wsparciem objęta jest  grupa 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn). Grupę stanowią mieszkańcy gminy Potok Górny – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Praca z beneficjentami projektu prowadzona jest w oparciu o podpisane w kwietniu 2013r. kontrakty socjalne (7 osób) Prowadzona praca socjalna ukierunkowana jest na pomoc we wzmacnianiu motywacji i wiary we własne siły podczas poszukiwania zatrudnienia, a także umożliwieniu prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach aktywnej integracji w czerwcu br. zorganizowano następujące spotkania dla uczestników projektu:

1. W dniu 11 czerwca 2013r. odbyły się warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, niezbędnych w procesie aktywnego przeciwstawiania się zjawisku wykluczenia społecznego.
Powrót