Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Wybory ławników na nową kadencję 2024-2027

W związku z upływającą kadencją ławników sądowych wybranych w 2019r. informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Biłgoraju na kadencję 2024-2027. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2023r. , poz. 217 tj.)- do Sądu Rejonowego w Biłgoraju  z Gminy Potok Górny wybrany może być 1 ławnik.

Ławnikiem może być ten kto : 
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka na terenie Gminy Potok Górny  co najmniej od roku,

- nie ukończył 70 lat,

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej średnie wykształcenie.

Ławnikiem nie może być :

- osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoba wchodząca w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze policji,

- osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze  służby więziennej,

- radni rady gminy, powiatu i województwa.

 

Ławnikiem nie można być jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Potok Górny.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydat załącza:

- dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby , 
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani 
    zawieszona ,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
    ławnika.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, a za badanie i zaświadczenie lekarskie kandydat na ławnika.

Ponadto do zgłoszenia złożonego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z 50 osób zgłaszających kandydata.

Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 

jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyboru ławników dokona Rada Gminy Potok Górny najpóźniej w październiku 2023r.  po zapoznaniu się z opinią  powołanego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu lub nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy 
Potok Górny (pok. Nr 20) lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.ms.gov.pl).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Potok Górny – pok. 20 w godzinach od 7-15 w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

 

Załaczniki - dokumenty do zgłoszenia

 

Powrót