Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 20-05-2021

XXIX sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9-ej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Potoku Górnym odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Potok Górny 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. 

4. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Potok Górny za 2020 rok.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

7. Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2020 rok.

8. Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.

9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.

10.  Odczytanie uchwał RIO w sprawach:

-     zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

-     zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Potok Górny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i  trybu ich pobierania.

23. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

24. Sprawy różne.

25. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót