Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Sesja Gminy

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 09-06-2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na XXI sesję Rady Gminy Potok Górny w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym, z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Potok Górny za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.
 8. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.
 9. Odczytanie uchwał RIO w sprawach: - Zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu, - Zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Potok Górny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Filialnej w Dąbrówce dot. likwidacji jednego z dwóch oddziałów przedszkolnych.
 18. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót