Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Gospodarka odpadami

URZĄD GMINY W POTOKU GÓRNYM INFORMUJE ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY TERMINY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ NASTEPUJĄCE:

 

15 marca – za I kwartał tj styczeń, luty, marzec

15 czerwca – za II kwartał tj. kwiecień, maj, czerwiec

15 września – za III kwartał tj. lipiec, sierpień, wrzesień

15 grudnia  – za IV kwartał tj. październik, listopad, grudzień

Wysokość opłat zgodna ze złożoną w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym deklaracją płatna na konto nr

48 9637 1011 2002 1000 0026 0060

 

 Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Potok Górny jest:

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

 

Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy:

  1. odpady zmieszane – Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korczowie, Korczów 199, 23-400 Biłgoraj
  2. odpady selektywne – Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korczowie, Korczów 199, 23-400 Biłgoraj
  3. odpady zielone i ulegające biodegradacji – Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korczowie, Korczów 199, 23-400 Biłgoraj

 

 Osiągnięte poziomy recyklingu 2018 r.:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:  11,32% (wymagany poziom na rok 2018 wynosi 40 %)
  2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 46,64 % (wymagany poziom na rok 2018 wynosi 30 %)
  3. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom na rok 2018 wynosi 50 %)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest w miejscowości Potok Górny na bazie gminnego składowiska odpadów. Świadczy usługi odbierania odpadów w każdy wtorek od godz. 8.00  do godz. 14.00. 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj
 

Powrót