Spis Rolny

Opublikowane dn. 16-06-2020

Wójt Gminy Potok Górny – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

 Wójt Gminy Potok Górny – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Potok Górny. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Potok Górny,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.
 
3. Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) wskazana przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Potok Górny wynosi 4
2) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
4. Wymagane dokumenty kandydata na rachmistrza terenowego:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, - wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3) Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
4) Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Potok Górny wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
5) Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 4.
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5. 
 
5. Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Potok Górny (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Potok Górny, 23-423 Potok Górny 116.
2) Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
3) Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego - Spis Rolny 2020".
4) Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
5) Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl oraz w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku". 6) Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 685 25 18.
 
WÓJT GMINY mgr inż Stanisław Dyjak

Ogłaszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.

Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Potok Górny wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3

Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 4.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót