Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Napis Ogłoszenie
Opublikowane dn. 22-05-2024

Konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Wójt Gminy Potok Górny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

 

Wójt Gminy Potok Górny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Zgodnie z art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz art. 122 ust 1 i art. 123 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Wójt Gminy Potok Górny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym z siedzibą w Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym,  Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

2. Określenie stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym.  

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem: 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym (dalej: GOPS) oraz reprezentowanie GOPS na zewnątrz,

2) realizacja zadań własnych Gminy Potok Górny (dalej: Gmina) i zadań zleconych Gminie, należących lub przekazanych do kompetencji GOPS,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Potok Górny,

4) opracowywanie planu finansowego GOPS, sprawowanie kontroli nad jego wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,

5) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań GOPS,

6) prowadzenie kontroli zarządczej w GOPS,

7) nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań GOPS,

8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z wójtem, skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS,

9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Potok Górny i zarządzeń Wójta Gminy Potok Górny w sprawach z zakresu działalności GOPS, w tym projektów programów i strategii,

10) przygotowywanie sprawozdań z działalności GOPS, w tym dla potrzeb Wójta i Rady Gminy,

11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w GOPS;

12) organizowanie pracy GOPS w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań,

13) pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk,

14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych,

15) zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku,

16) wykonywanie innych zadań, w tym na polecenie Wójta Gminy.

3a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

2) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4) praca jednozmianowa,

5) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

3b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

4. Wymagania stawiane kandydatowi: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskie,

b) w przypadku cudzoziemca - znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w art. 5 ust 2 i 3 ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691 z późn. zm.);

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

f) nieposzlakowana opinia,

g) wykształcenie min. średnie,

h) staż pracy – 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r., poz. 901 ze zm.),

i) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

j) dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny,                         o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania administracyjnego.

2) Wymagania dodatkowe: 

a) doświadczenie w zarządzaniu gospodarką finansową w jednostkach sektora finansów publicznych,

b) posiadanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności kierowania zespołem pracowników,

c) wysoka kultura osobista, obowiązkowość i dyspozycyjność,

d) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,

e) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,

f) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

g) prawo jazdy kategorii B oraz posiadanie możliwości korzystania z samochodu prywatnego w celach służbowych.

6) charakter pracy: częste kontakty międzyludzkie, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

7) zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności poza siedzibą GOPS - na terenie Gminy, w sytuacjach wymagających dokonania ustaleń lub załatwienia sprawy w określonym miejscu w Gminie.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność z oryginałem);

6) podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7) podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że:

a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) nie toczyło się, ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne-skarbowe;

c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) podpisaną własnoręcznie klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z postępowaniem konkursowym, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) – załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

6. Składanie ofert:

1) Oferty konkursowe wraz z załącznikami, umieszczone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym”, należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Potok Górny (poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 – 15.00) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

2) Oferty muszą wpłynąć na podany wyżej adres do dnia 04 czerwca 2024 r. (w przypadku przesyłek pocztowych nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu listu/przesyłki do Urzędu Gminy Potok Górny). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Potok Górny po 04 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane (w przypadku dokumentów nadanych pocztą, decyduje data ich wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje organizacyjne 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- I etap - ocena złożonych ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów) - sprawdzenie przez Komisję Konkursową kompletności wymaganych dokumentów oraz spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych,

- II etap – testu wiedzy z zakresu określonych przepisów prawnych i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Do II etapu konkursu zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, których oferty będą zawierać wszystkie wymagane dokumenty i którzy spełnią wszystkie wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o konkursie.

 

Więcej Informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Potok Górny

 

Autor: Andrzej Kuś
Powrót