Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 26-04-2024

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Potok Górny

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Potok Górny z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Potok Górny za 2023 rok.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2023r. 

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2023 rok. 

7. Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny. 

8. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.

9. Odczytanie uchwał RIO w sprawach:

     a)   zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

     b)   zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2023r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania  budżetu gminy za 2023 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/407/2024 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

19.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
       działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

20. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 21. Sprawy różne.

 22. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Autor: Andrzej Kuś
Powrót