Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo programu posiłek w szkole i w domu
Opublikowane dn. 15-04-2024

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

Gmina Potok Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028


Gmina Potok Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Rok 2024

Wartość dofinansowania: 51 000 zł

Całkowity koszt zadania:  63 750 zł

Data zawarcia umowy 19.03.2024r.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Środki z budżetu państwa przeznaczane są na dofinansowanie działań Gminy  polegających na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3) osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc ta może być przyznana osobom i rodzinom, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego i tak w przypadku:

osób samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 776,00 zł x 200%= 1.552,00 zł
osób w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 600,00 zł x 200% =  1.200,00 zł,
przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednej z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 został wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r., poz. 881)  i jest kontynuacją programu, który był realizowany od 2019 roku do 2023 roku.  

Program ten  jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm).

Autor: Andrzej Kuś
Powrót