Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 29-01-2024

Nabór na stanowisko-pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków dot. wykształcenia (zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.):

posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika,
pedagogika specjalna,
politologia,
polityka społeczna,
psychologia,
socjologia,
nauki o rodzinie;
          4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 

Wymagania:

obywatelstwo polskie;
pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nieposzlakowana opinia;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
umiejętność planowania i organizowania pracy własnej samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywanie problemów,
prawo jazdy kat. B
znajomość przepisów prawa:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Zakres czynności:

Imienne rozeznawanie i ustalanie potrzeb klientów w rejonie działania;
występowanie o zabezpieczenie usług opiekuńczych,
występowanie o świadczenia alimentacyjne do Sądu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
występowanie o ustalenie warunków materialnych u osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z ustawą z o pomocy społecznej,
pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudniej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
realizowanie pracy socjalnej oraz zawieranie kontraktów socjalnych z Klientami (dokumentowanie), poradnictwa w zakresie pomocy społecznej,
obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
pomoc klientowi w: załatwianiu renty inwalidzkiej/socjalnej, sprzętu ortopedycznego, uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie klienta w instytucjach oraz organizacjach społecznych itp.
przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
ustalanie danych personalnych osoby ubiegających się o pomoc, jej stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej. W przypadku braku dokumentów, o których mowa, przeprowadzający wywiad środowiskowy powinien podjąć działania w celu ich pozyskania,
ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost,
opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i kontraktów socjalnych,
opracowanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych,
korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań,
kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej
realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej, podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, reintegracji zawodowej, aktywizowania społeczności lokalnej,
kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań,
przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
przestrzeganie regulaminów tut. Ośrodka;
pisanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznanych świadczeń z pomocy społecznej oraz decyzji odmownych, zmieniających, uchylających
przygotowywanie list wypłat Klientom na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych
prowadzenie rejestru spraw zgodnie z przyjętą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną;
wykonywanie innych czynności z polecenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
List motywacyjny.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, kserokopie świadectw pracy.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych- klauzula informacyjna.
Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy.
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pisemne oświadczenie kandydata o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych   i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.
Kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w  § 4 ust. 2 regulaminu.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym, pokój nr 24, w terminie do 02.02.2024r. do godz. 1400.  Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

Kontakt:  84 685-25-00 wew. 40  lub 517 917 411.

 

Wiecej informacji na stronie  Gminneg Ośrodka Pomocy Społecznej w potoku Górnym:

 

Autor: Andrzej Kuś
Powrót