Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Ciągnik rolniczy w polu
Opublikowane dn. 03-08-2023

UWAGA ROLNICY!!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II TERMINIE 2023 R.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: 

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach NIEWYKORZYSTANEGO LIMITU Z I NABORU WNIOSKÓW PRZYSŁUGUJĄCEGO w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń. 

                        W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla; mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi:

                        • 2 zł1 (stawka zwrotu podatku - 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc - 0,54 zł)/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło; 

                        • 2 zł2 (stawka zwrotu podatku - 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc - 0,54 zł)/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie; 

                        • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie. 

______________________________________

1 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON 

2 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON 

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, bydła, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec i kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356 oraz poz. 965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 z późn. zm.). 

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r., ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

PONADTO PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ:

- ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAW.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, pokój nr 3.  

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, ze strony internetowej Gminy Potok Górny (www.potokgorny.com.pl), lub ze strony MRiRW (www.minrol.gov.pl)

Szczegółowe informacje oraz załaczniki dostępne są na stronie: https://www.minrol.gov.pl

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót