Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Rzeczpospolita i napis Gmina Potok górny
Opublikowane dn. 16-07-2014

Potok Górny laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

 14 lipca 2014 r. dziennik Rzeczpospolita rozstrzygnął 10 jubileuszową edycję Ranking Samorządów 2014. Dziennik sprawdzał jak miasta i gminy dbają o swój rozwój oraz o standard życia mieszkańców, duże znaczenie miała też ocena stanu finansów.

 

W tegorocznym zestawieniu Gmina Potok Górny znalazła się na 55 miejscu kraju w kategorii – najlepsze gminy wiejskie. Jest to bardzo duży sukces gdyż udało się awansować o 25 miejsc w stosunku do ostatniego rankingu z 2012r.  Przed naszą gmina uplasowało się tylko 5 gmin z województwa lubelskiego (tj. Milanów, Tereszpol, Jeziorzany, Niedźwiada, Wola Urhuska).    

Ranking przygotowany został w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrane zostały gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Pod uwagę brane były dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych przez nas kategoriach (nie analizowane były danych na szczeblu powiatu i województw).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, oceniane było między innymi:

 • dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w  przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013;
 • wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2011–2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta;
 • indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r.;
 • dynamika wzrostu wydatków na administrację od 2009 r.;
 • nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2010–2013;
 • dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013;
 • relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013;
 • dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2010–2012;
 • transport i łączność;
 • ochronę środowiska;

Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę W grupie tej znalazło sie 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

W drugim etapie dodatkowo uwzględniono informacje dostarczone „Rz" przez same samorządy. Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny, wysłano ankiety składające się z 18 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych samorządów.

W ankiecie pytaliśmy między innymi o:

 • udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2010–2013;
 • liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2010–2013;
 • wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach  2010–2013;
 • wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach  2012–2013;
 • stopę bezrobocia w latach 2010–2013; dot. tylko miast na prawach powiatu;
 • liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2010 – 2013  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI;
 • jaka jest ocena wiarygodności kredytowej;
 • czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta;
 • udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2012–2013;
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi;
 • budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych; dot. tylko miast na prawach powiatu;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 • inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego;
 • czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, czy pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie;
 • Karta Dużej Rodziny;

Dyplom RZECZPOSPOLITA GMINA POTOK GÓRNY Laureat Rankingu Samorządów

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót