Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Znak Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 22-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 19 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

& 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. 

& 2.1. Zakaz, o którym mowa w & 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2015 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2014 r. i i stycznia 2015 r. 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2014 r. i 1 stycznia 2015 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

& 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn.zm.).

& 4. Kto narusza zakaz określony w $ 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach - na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawacho wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r., poz. 482, z późn.zm.).

& 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu. Wojewoda Lubelski H Wojciech Wilk

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót