Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 23-01-2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny dla wybranych terenów w miejscowości Naklik oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Potok Górny Nr XLIV/261/2014 z dnia 23 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny dla wybranych terenów w miejscowości Naklik polegającą na lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych. Granice obszarów objętych w/w zmianą planu dostępne są w Urzędzie Gminy Potok Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  06.02.2015 r. do 02.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny 23 – 423 Potok Górny w godz. od 9-tej do 14-tej.          

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 02.03.2015 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Potok Górny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy o oddziaływaniu na środowisko w/w zmiany planu.    

Uwagi należy składać na piśmie, mailem na adres: gminaˍpotokˍg@wp.pl, lub ustnie do protokołu, do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2015 r.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót