Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Lubelskie z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Opublikowane dn. 16-06-2015

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym

Na podstawie art.39, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

Po opracowaniu projektu aktualizacji Planu. Będzie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Rolnictwa i Środowiska, ul. M. Curie - Skłodowskiej 3, pok. 4.417 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji w sprawie opracowania projektu aktualizacji Planu udzielają prowadzący postępowanie pracownicy Oddziału Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami w Departamencie Rolnictwa i Środowiska ul. M. Curie Skłodowskiej 3, pok. 4.417 tel.: 81/ 4416724 e-mail: ewa.gawryszuk@lubelskie.pl. Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w prasie lokalnej.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, tel. 81 44 16 600, fax B1 44 16 602 marszalek@lubelskie.pl
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót