Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 05-11-2015

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny

oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz Uchwał Rady Gminy Potok Górmy: Nr XLIV/262/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny i Nr XLVII/270/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny. Granice obszarów objętych w/w zmianą planu dostępne są w Urzędzie Gminy Potok Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.11.2015 r. do 03.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 - 423 Potok Gómy w godz. od 9-tej do 14-tej. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 03.12.2015 r. w Urzędzie Gminy Potok Górny o godz. 12-tej. Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu oraz pro- gnozy o oddziaływaniu na środowisko w/w zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie lub mailem pod adres gmina potokg@wp.pl do Wójta Gminy Potok Górmy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu z dopiskiem „Zmiana planu", oraz oznaczeniem nieruchomości i lokalizacji, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015 r.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót