Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Wycinek plakatu: ANKIETOWE BADANIA ROLNE US REALIZOWANE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. 2015. 1304) Główny Urząd Statystyczny realizuje w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania: 15 - 29 stycznia Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - Il edycja, 1 - 18 marca Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - I edycja, 1 czerwca - 29 lipca Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) - I edycja, Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - Il edycja, 15 - 29 lipca Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - I edycja,
Opublikowane dn. 26-01-2016

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, iż w bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

 Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m.in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnicy będą wybierani losowo. Więcej informacji o badaniach ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

 

Plakat z informacjami w formie graficznej

ANKIETOWE BADANIA ROLNE REALIZOWANE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. 2015. 1304) Główny Urząd Statystyczny realizuje w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania:

15 - 29 stycznia Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - |l edycja,
1 - 18 marca Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - I edycja,
1 czerwca - 29 lipca Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) - I edycja, Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - Il edycja,
15 - 29 lipca Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - I edycja, 1
2 - 26 sierpnia Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb), 3 - 21 listopada Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw),
1- 21 grudnia Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) - I| edycja, Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - IIl edycja,

 

Państwa gospodarstwo mogło zostać wylosowane do każdego z wyżej wymienionych badań lub do części z nich, według ustalonej metodologii. Użytkownik wylosowanego gospodarstwa rolnego otrzyma list Prezesa GUS z prośbą o wzięcie udziału w badaniach statystycznych z zakresu rolnictwa. Użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł samodzielnie wypełnić ankietę na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl w przygotowanej aplikacji po uprzednim wprowadzeniu loginu, który jest podany w lewym dolnym rogu listu Prezesa.

 

CEL BADAŃ Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
- powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, - metodach produkcji roślinnej. - poglowiu zwierząt gospodarskich, - zużyciu nawozów i ochronie roślin - ciągnikach rolniczych,
- liczbie pracujących i nakładach pracy w gospodarstwie rolnym,
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
- aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
- plonach niektórych roślin uprawnych.

 

OBOWIĄZEK I TAJEMNICA STATYSTYCZNA Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Wszystkie zbierane i gromadzone tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania zestawień zbiorczych.

 Pełny wykaz tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE A-Z". W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi. Pracują tam osoby, które chętnie udzielą wszelkich informacji Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 (czynny w okresie trwania badania) oraz na nr tel. (81) 533 29 34 do US w Lublinie. i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości. Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego Centrala: +48 81 533 20 51, Fax: +48 81 533 27 61, e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 22-068 Lublin

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót