Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 08-05-2017

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 9 -ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

4.  Interpelacje i zapytania.  

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji  Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

8. Sprawozdanie finansowe Gminy Potok górny za 2016 rok.

9.  Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.

10. Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej.

11. Odczytanie uchwał RIO:
      - w sprawie zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu,

      - w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok.

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Potok Górny z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2016 rok. 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w  Potoku Górnym za 2016 rok.

d) przyjęcia  oceny zasobów pomocy społecznej.

14.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.    

15. Dyskusja i wolne wnioski                                 

16. Zamknięcie  obrad.

 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót