Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 09-05-2017

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium

Wójt Gminy Potok Górny na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 29, kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany:
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, dla terenów złoża gazu ziemnego "Potok Górny" wraz z niezbędną infrastrukturą, położonych w obrębach: Potok Górny, Zagródki oraz z prognozą oddziaływania na środowisko zmiany Studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), na adres email: sekretariat@potokgorny.com.pl. w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Potok Górny.
 
Urząd Gminy w Potoku Górnym
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót