Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Znak Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 22-12-2017

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. lubelskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 
 
 
Nr 14 Wojewody Lubelskiego Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
 
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
 
§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) – (Dz.U. poz. 1676).
 
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na podstawie ustawy z dnia na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713, 1265 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 708, 962, 966 i 1477) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707, Dz. U. z 2017 r. poz. 966 i 1941). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
 
Wojewoda Lubelski
/-/ Przemysław Czarnek
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót