Aktualności

Opublikowane dn. 24-08-2016

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 r.  (środa) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie  porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.  

 5. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
         o  uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
         bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
         Potok Górny.

     b) określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi.

     c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

      d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

      e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

      f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

      g) zabezpieczenia środków finansowych,  w budżecie gminy na 2017 rok,
          na realizację  zadania pn.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L
          Krzeszów-Dabrówka   od km 0+020 do km 4+980.                                             

      h)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

      i)zmian w budżecie gminy na 2016r.

 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 9.  Dyskusja i wolne wnioski.                          
 10. Zamknięcie  obrad.


 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót