Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 21-11-2016

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

 

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Potok Górny,  iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z  troską o zdrowie i życie mieszkańców Gminy.

PAMIĘTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !
NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

 Ważne! Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą oni poinformować funkcjonariuszy policji, funkcjonariusze mają prawo wejść na prywatną posesję i skontrolować, jakie materiały są używane do palenia w piecu. Uprawnieni funkcjonariusze mogą:

 • wejść do domu w godzinach od 6 do 22,
 • przeprowadzić badania specjalnym sprzętem w celu ustalenia, jakie materiały palone są w piecu,
 • żądać wyjaśnień i niezbędnych dokumentów.

Ten, kto uniemożliwia wykonanie powyższych czynności, naraża się na karę pozbawienia wolności do lat trzech. Mandat za palenie śmieci w piecu może kosztować nawet 500 zł. Odmowa jego przyjęcia grozi skierowaniem sprawy do sądu, a wtedy kara z reguły jest znacznie wyższa. Ten, kto nie zgodzi się na sankcję nałożoną przez policjanta, ryzykuje że spędzi 30 dni w areszcie lub zapłaci grzywnę nawet do 5 tys. zł. Obwiniony, który przegra sprawę, uiści także koszty postępowania sądowego. Chyba że w toku postępowania udowodni, iż spalał w piecu jedynie dozwolone materiały.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.):

 • art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):

 • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

      -  pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
      -  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

 • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Art. 379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Art. 225 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). § 1 rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93 ze zm.).

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł., a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

 • dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
 • związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
 • niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót