Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 10-01-2018

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w gminie Potok Górny w 2018 roku - Informacja o przydzieleniu poszczególnym oferentom dotacji

 

 OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 grudnia 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875  z  późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późń.zm)

 o g ł a s z a   s i ę

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w gminie Potok Górny w 2018 roku

Regulamin

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Potok Górny w 2018 roku

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

- upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,

- wspieranie działalności kulturalnej oraz imprez kultywujących tradycje i zwyczaje,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców,

- wspieranie udziału sportowych reprezentacji gminy w zawodach o zasięgu ponad gminnym,

- propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- poprawa bezpieczeństwa publicznego społeczności gminy,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 - oferenci wymienieni w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną  w jakiej realizowane jest zadanie,

-  środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

 II. Wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach wyłonionych w konkursie ofert w 2018 roku wynosi:

- 100 000,00 (sto tysięcy złotych).

 III. Wymagane warunki przyznania dotacji:

1)    Złożenie oferty realizacji zadania na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2)    Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru danych dotyczącego statusu prawnego wymienionego podmiotui prowadzonej przez niego działalności.

IV. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze ofert:   

1)    Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)     zakres merytoryczny zadania (zasięg planowanego działania, jego walory ),

b)    zakres finansowy zadania – przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)     możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

d)    dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

2)    Odrzuceniu podlegają oferty:

a)     złożone na dokumentach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b)    niekompletne,

c)     nieprawidłowo wypełnione,

d)    złożone po terminie,

e)     dotyczące zadania, które nie jest odjęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

f)      nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych  w niniejszym ogłoszeniu.

 

Uwaga:

- zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na poszczególne zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Potok Górny    na rok 2017,

- organizator zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.

V. Zasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm),  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

 1)  decyzja o wyborze ofert zostanie podjęta przez Wójta Gminy Potok Górny po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2)  zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

3) środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których ferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu. Dotacja może być przyznana  jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4) wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości  w niej wnioskowanych.

5) w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty harmonogramu.

6) po rozstrzygnięciu konkursu ofert nastąpi podpisanie umowy o wykonanie zadania publicznego pomiędzy Gminą Potok Górny a oferentem.

7) dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w sprawie ww. uchybienia. W przypadku nieusunięci wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

8) Wójt Gminy Potok Górny może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że przyznana wcześniej dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

9) do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą: w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

10) koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300 ) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wzór oferty otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Górnym lub na  www.ugpotokgorny.bip.lubelskie.pl

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 Otwarty Konkurs Ofert 2018 r.

„Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu”

w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  -  30 grudnia 2017 r.

VII. Wybór ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu składania ofert określonego w regulaminie.

VIII. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.ugpotokgorny.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu w:

 1)    2016 roku – 97 938,22 zł.

 2)    2017 roku -100 000,00 zł.

X. Postanowienia końcowe.

  1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji wyznaczenia przez Wójta Gminy Potok Górny pracownicy mają prawo do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności             i gospodarności.
  2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić       w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

 Wzór oferty

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót