Aktualności

Opublikowane dn. 19-01-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2018  r. (piątek) o godz.   11 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.   

 5. Informacja Dyrektora GOK w Potoku Górnym z działalności za 2017r.ok.

 6. Informacja Kierownika ZGK w Potoku Górnym z działalności za 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcia aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest
       dla terenu Gminy Potok Górny na lata 2018-2032.                                                        

    b) uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie
        oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2022.
    c)  uchwalenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy  na 2018 rok.   

    d) udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość.

    e) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Biłgrajskiemu.

    f) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tarnogród.

    g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

    h) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.                                                  

 8.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót