Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 13-01-2017

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Potok Górny w 2017 roku.

 

Podatek rolny

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Potok Górny
Potok Górny 116, pokój nr 29
tel.: 84 685 25 00, 84 685 25 18

Godziny urzędowania                                                 

Od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.617 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz.613 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z  dnia 30 listopada 2015r., poz. 4072).
 4. Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Potok Górny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z  dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 4488).

 Złożenie „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek rolny.

 1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek rolny ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:
 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.
 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 4. W przypadku osób fizycznych podatek rolny na dany rok ustala decyzją Wójt Gminy Potok Górny. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 5. W przypadku pozostałych podmiotów podatek od nieruchomości płatny jest bez wezwania na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej.
 6. Wpłat podatku należy dokonywać w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
 7. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podatek rolny można uiścić:

 • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym Tarnogród /o Potok Górny na rachunek Urzędu Gminy Potok Górny nr 82 9637 1011 2002 1000 0026 0030,
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Urzędzie Gminy Potok Górny ” informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Potok Górny bez prowizji  w Banku Spółdzielczym Tarnogród /o Potok Górny

nr 82 9637 1011 2002 1000 0026 0030,

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia (I rata) oraz do dnia 15 każdego miesiąca (pozostałe raty), bez wezwania organu podatkowego.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego w 2017 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha 5q = 262,20 zł
 • (powyżej  1 ha ) za 1 ha 2,5q  = 131,10 zł

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”. (wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy w zakładce – druki do pobrania)
 2. W przypadku pozostałych podmiotów - deklaracja na podatek rolny (wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy w zakładce – druki do pobrania).

Sposób załatwienia sprawy

 1. W przypadku osób fizycznych:
 • Przyjęcie od podatnika ” informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
 • Ustalenie wysokości podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożone przez podatnika „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” oraz zebranego materiału dowodowego.
 • Ustalenie wysokości podatku rolnego na dany rok decyzją, nakazem płatniczym Wójta Gminy Potok Górny.
 • W przypadku pozostałych podmiotów:
  • Przyjęcie od podatnika deklaracji na podatek rolny.

   

  Podatek leśny

  Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Gminy Potok Górny
  Potok Górny 116, pokój nr 29
  tel.: 84 685 25 00, 84 685 25 18

  Godziny urzędowania 

  Od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

  Podstawa prawna:

  Podatnik:
  Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów
  • posiadaczami samoistnymi lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

  Podstawa opodatkowania:
  Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalaną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

  Stawka podatku leśnego na 2017 rok:

  • 42,0222 zł - za 1 ha lasu,


  Obowiązek podatkowy:

  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru (wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy w zakładce druki do pobrania).

  Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

  Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

  Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy w zakładce druki do pobrania).

  Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

  Terminy płatności:

  • 15 marca
  • 15 maja
  • 15 września
  • 15 listopada roku podatkowego

  Od dnia 1 stycznia 2016 roku, osobom fizycznym, nie są wydawane i doręczane decyzje dotyczące podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany).

  Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  Jeżeli kwota podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Podatek leśny można uiścić:

  • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym Tarnogród /o Potok Górny na rachunek Urzędu Gminy Potok Górny nr 82 9637 1011 2002 1000 0026 0030,
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego.

   

  Podatek od nieruchomości

  Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Gminy Potok Górny
  Potok Górny 116, pokój nr 29
  tel.: 84 685 25 00, 84 685 25 18

  Godziny urzędowania 

  Od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.).
  3. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Potok Górny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z  dnia 30 listopada 2015r., poz. 4071).
  4. Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Potok Górny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z  dnia 7 grudnia 2015r., poz. 4488).
  5. Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Potok Górny z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na trenie Gminy Potok Górny na 2017r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z  dnia 08 grudnia 2016r., poz. 5137).

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości” (wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy w zakładce – druki do pobrania) w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, pokój nr 29. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
  3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek w terminie do dnia 31 stycznia złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru(wzór druku dostępny na stronie Urzędu gminy w zakładce – druki do pobrania), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

  Termin płatności

  1. Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Potok Górny bez prowizji w Banku Spółdzielczym Tarnogród /o Potok Górny

  nr 82 9637 1011 2002 1000 0026 0030.

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia (I rata) oraz do dnia 15 każdego miesiąca (pozostałe raty), bez wezwania organu podatkowego.
  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

   

  Stawki podatku w 2017 roku

  1)  od gruntów:

  a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

  b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych   4,54 zł od 1 ha powierzchni,

  c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

  d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

  2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

   

  2)  od budynków lub ich części:

  a)     mieszkalnych –  0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

  3)  od budowli – 2% ich wartości.

  Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów: deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości,
  3. w przypadku zwolnień wynikających z ustaw lub uchwał Rady Gminy Potok Górny - załącznik do deklaracji „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”.

   Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:
  • Przyjęcie od podatnika „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
  • Ustalenie wysokości wymiaru podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz zgromadzonego materiału dowodowego.
  • Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na dany rok decyzją Wójta Gminy Potok Górny
 • W przypadku pozostałych podmiotów:
  • Przyjęcie od podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości.
  • Wydanie decyzji określonej wysokość zobowiązania

  Termin załatwienia sprawy

  Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Potok Górny
   
  Autor: Gmina Potok Górny
  Powrót