Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 14-03-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 28 marca  2018  r. (środa) o godz.   9 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

4.  Interpelacje i zapytania.   

5.  Informacja Kierownika Posterunku Policji w Potoku Górnym o stanie bezpieczeństwa w Rejonie działania Posterunku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału Gminy Potok Górny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

b) podziału Gminy Potok Górny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

c) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Górny w 2018r.

d) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny.

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

h) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.                                                  

7.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9.  Zamknięcie obrad

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót