Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 04-05-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 11 maja 2018  r. (piątek) o godz.   9 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

4.  Interpelacje i zapytania.

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami    prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar za rok 2017.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

9.Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2017 rok.

10. Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.

11.  Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej.

12. Odczytanie uchwał RIO w sprawach:

      - zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

      - zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Potok Górny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

c)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2017 rok.

d) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

e) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potok Górny na lata 2018-2025.

f) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.         

g) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Potok Górny oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów  alkoholowych.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.         

i) zmian w budżecie gminy na 2018r.                                           

15.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

16. Dyskusja i wolne wnioski.

17.  Zamknięcie obrad.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót