Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 20-04-2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Górny o przystąpieniu do sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium

Wójt Gminy Potok Górny na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny Uchwały Nr XXXVI/216/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, oraz zawiadamia o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowaniem obejmuje się tereny złoża gazu ziemnego "Potok Górny" wraz z niezbędną infrastrukturą, położone w obrębach: Potok Górny – Zagródki. Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium, które mogą być wnoszone:
 
 
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
 
na adres email: sekretariat@potokgorny.com.pl w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Potok Górny. 
 
WÓJT GMINY

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót