Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 24-04-2018

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany planu

Wójt Gminy Potok Górny na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny Uchwały Nr XXXVI/217/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/103/2016 Rady Potok Górny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, dla terenów złoża gazu ziemnego „Potok Górny" i gazociągu, oraz zawiadamia o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany planu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 Opracowaniem obejmuje się tereny złoża gazu ziemnego "Potok Górny" wraz z niezbędną infrastrukturą, położone w obrębach: Potok Górny – Zagródki. Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany planu, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres:
 
Urząd Gminy Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
 
na adres email: sekretariat@potokgorny.com.pl w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Potok Górny.
 
WÓJT GMINY
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót