Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 08-05-2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Górny o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny w obrębach wsi Potok Górny i Lipiny Dolne

na tren budownictwa mieszkalnego (zabudowa zagrodowa) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.),

 Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny Uchwały Nr XXXVI/218/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny, polegającej na zmianie przeznaczenia istniejących terenów położonych w obrębach wsi Potok Górny i Lipiny Dolne na teren budownictwa mieszkalnego (zabudowa zagrodowa) oraz zmianie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny przyjętego Uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Gminy Potok Górny Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny, w pokoju Nr 17 Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r.. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Potok Górny.
 
Wnioski należy składać do Wójta Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@potokgorny.com.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości - z dopiskiem „zmiana planu ", której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót