Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 29-11-2019

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na XV sesję Rady Gminy Potok Górny w  dniu  29 listopada 2019r  (piątek) o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:         

 

                         

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi
     Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
     Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie projektu Regulaminu dostarczania
     wody i odprowadzania ścieków.

 4.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
       odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia, schroniskach
      dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
     opiekuńczymi.

 5. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę  Rady Gminy Potok Górny
     Nr VI/33/2011  z dnia 28 marca  2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
     określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
    do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwdla
      nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Potok Górny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.    

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.   

 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót