Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 06-03-2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy  Potok Górny w dniu 10 marca 2020r  (wtorek) godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Informacja Wójta Gminy dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
      na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
      przez  Gminę  Potok Górny za 2019 rok.

 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Potok Górny.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej
       Gminy Potok Górny, przyjętego uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Potok Górny
       z dnia 29.09.2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do  realizacji planu
       gospodarki niskoemisyjnej Gminy Potok Górny z późń. zm.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
 zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Potok Górny w 2020r.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.      

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
      Bilgorajskiemu.            

10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

11.   Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót