Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 16-03-2020

KOMUNIKAT Nr 2 Wójta Gminy Potok Górny

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, petentów i pracowników Urzędu Gminy Potok Górny oraz jednostek organizacyjnych Gminy Potok Górny - w związku z epidemią koronowirusa, Urząd Gminy, GOPS, GZdsO, ZGK w Potoku Górnym będą zamknięte dla petentów od 16 marca 2020 r. do czasu odwołania. Kontakt z pracownikami tylko w formie telefonicznej lub elektronicznej.

 Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach w wyznaczonym miejscu. Wszelkie opłaty prosimy regulować elektronicznie.

 W związku z pojawieniem się koronawirusa, ograniczmy wychodzenie z domu
i przebywanie w dużych skupiskach ludzi. Unikajmy urzędów i innych instytucji, kontaktujmy się z nimi nie osobiście, ale telefonicznie lub drogą mailową.

Pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji wiele zależy od nas samych, od naszej wspólnej odpowiedzialności, nawet w sytuacjach prozaicznych dnia codziennego. Nie chodźmy na zakupy całymi rodzinami, zadbajmy o to, by dzieci i osoby starsze nie bywały w miejscach publicznych.

Dbajmy o siebie nawzajem, pamiętając o racjonalnym działaniu i odpowiedzialnym zachowaniu - dla siebie i dla wspólnego bezpieczeństwa.

Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu. Pamiętajmy, że od tego, jak postępujemy, zależy bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.

 

Wójt Gminy Potok Górny

                                                                               /-/ Stanisław Dyjak

 

 Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Potok Górny rozwiązań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus).

Na podstawie 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) i art.100 §1 Kodeksu Pracy w związku z art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) oraz art.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz.374) zarządzam, co następuje:

§1 Wprowadzam następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Potok Górny w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników Urzędu z interesantami w okresie od dnia 16.03.2020 do dnia odwołania:

1. załatwianie spraw urzędowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: sekretariat@potokgorny.com.pl, telefonicznie pod numerami: 084 685 25 18, 084 685 25 00, fax: 84 685 23 33,

2. korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;

3. skargi i wnioski przyjmowane będą przez Wójta Gminy Potok Górny lub upoważnioną przez niego osobę telefonicznie - za pośrednictwem sekretariatu. Skargi i wnioski nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim.

4. pisma i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) będą przyjmowane w pomieszczeniu przy wejściu do budynku Urzędu Gminy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konieczności wizyty.

5. bezpośrednią obsługę interesantów (w kontakcie bezpośrednim) ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, tj. wystawienie aktu zgonu, złożenie wniosku lub odbiór dowodu osobistego, co nastąpi po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie.

6. płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu

§2

1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są niezwłocznie informować o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 jak również o powrocie z kraju, do którego podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny w aktualnym komunikacie.

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są niezwłocznie informować o kontakcie z osobą, która okazała się osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

3. Informacje, o której mowa w ust.1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu mailem albo telefonicznie.

4. Pracownikom urzędu znajdującym się w grupie najwyższego ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz innym, których charakter pracy na to pozwala, może zostać wydane polecenie wykonywania pracy zdalnej – poza siedzibą urzędu.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY  mgr inż. Stanisław Dyjak

 

 

KOMUNIKAT Nr 2 Wójta Gminy Potok Górny

Zarządzenie Nr  125/2020 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Potok Górny rozwiązań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus).

 

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót