Aktualności

Świnka
Opublikowane dn. 18-09-2020

ROZPORZĄDZENIE NR 10 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIŁGORAJU z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c lit. c, 8e i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 754) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Koziarnia, gmina Krzeszów, powiat niżański, województwo podkarpackie zarządza się co następuje:

 
 
§ 1. Obszar zagrożony w powiecie biłgorajskim o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący miejscowości: Jasiennik Stary, Kolonia Malennik, -w gminie Potok Górny.
 
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju w okresie 7 dni od dnia utworzenia obszaru zagrożenia;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
 
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
 
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 
2) zachowywanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
 
§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. § 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Biłgorajskiemu, Komendantowi Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządowi Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Wójtowi Potoku Górnego.
§ 6. Wójt Potoku Górnego oznaczy obszar zagrożony w sposób w określony w § 3 pkt 4.
§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju
Jacek Sak
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót