STRONA GŁÓWNA

Logotypy dofinansowania

Gmina Potok Górny realizuje obecnie projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Potok Górny”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji o wartości niemal 1,5 mln zł. zaplanowano wymianę części opraw oświetlenia ulicznego na nowe lampy typu LED, a także budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lipiny Dolne - Kolonia oraz Naklik. Dzięki wykonaniu projektu nastąpi ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do zasilania oświetlenia ulicznego, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery. 

Projekt modernizacji oświetlania ulicznego nie jest jedynym przykładem inwestycji zrealizowanych na terenie gminy, które związane są z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery i innych szkodliwych substancji powstających podczas spalania węgla. Inną inwestycją o prośrodowiskowym charakterze jest: budowa ponad 300 sztuk mikroinstalacji OZE dla mieszkańców. Inwestycje tego typu są niezwykle istotne dla zahamowania zmian klimatu, które obecnie mają miejsce. Ważne jest, aby podejmowanych działań było jak najwięcej, nawet w tak stosunkowo niewielkiej skali jak inwestycje w naszej gminie. Dane liczbowe pokazują, iż nawet takie niewielkie projekty, mają wpływ na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. 

Powrót